— (309)

در این فصل ضمن مفهوم شناسی کودکان بزه دیده، علل بزه دیدگی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایراندر این فصل…

— (308)

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان، استفاده از سلاح به منظور قدرت نمایی طوایف در مقابل یکدیگر مرسوم بوده و…

— (307)

چکیده:زمینه و هدف: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت علیه زنان دیگر پدیده‌ای پنهان نیست بلکه…

— (306)

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري شده به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته…

— (305)

3-5) تعریف جامعه3-6) تعریف نمونه3-6) نمونه آماری پژوهش3-7) ابزارهای پژوهش3-8) روایی پرسشنامه3-9) پایایی پرسشنامه3-10) شیوه جمع آوری اطلاعات3-11) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌هافصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها4-1-مقدمه4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت…

— (304)

4-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد…

— (303)

1-6- اهداف تحقیقپس از بررسی مسئله تحقیق و بیان فرضیه این پژوهش می توان گفت که هدف اصلی این محقق در پژوهش پیش رو «بررسی و تبیین جایگاه و نقش…

— (302)

2-قاضــى بايد حين تبديل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگيرد. با بررسى زواياى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصيتى،…

— (301)

3-2- معایب و محاسن قرارهای تامین :533-3- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین:583-4- نظارت قضايی:613-4-1- انواع قرارهای نظارتی:643-4-2- قرار ارجاع امر به کارشناس:663-4-3- قرار تامین خواسته کیفری…